مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

جدیدترین تلفظ های صوتی

پخش تلفظ کلمه پانکراس با صدای 4002344078
تلفظ صوتی پانکراس
بیان شده توسط 4002344078
تلفظ کلمه ی پانکراس با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پانکراس

پخش تلفظ کلمه کنیزکان غزال رم با صدای sakin
تلفظ صوتی کنیزکان غزال رم
بیان شده توسط sakin
تلفظ کلمه ی کنیزکان غزال رم با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کنیزکان غزال رم

پخش تلفظ کلمه بلند با صدای 1234567890
تلفظ صوتی بلند
بیان شده توسط 1234567890
تلفظ کلمه ی بلند با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بلند

پخش تلفظ کلمه مهدخت با صدای saharmohamad
تلفظ صوتی مهدخت
بیان شده توسط saharmohamad
تلفظ کلمه ی مهدخت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مهدخت

پخش تلفظ کلمه حاذق با صدای maniazsf
تلفظ صوتی حاذق
بیان شده توسط maniazsf
تلفظ کلمه ی حاذق با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه حاذق

پخش تلفظ کلمه سشوار با صدای deli
تلفظ صوتی سشوار
بیان شده توسط deli
تلفظ کلمه ی سشوار با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سشوار

پخش تلفظ کلمه واقعا با صدای fatanehmosavi
تلفظ صوتی واقعا
بیان شده توسط fatanehmosavi
تلفظ کلمه ی واقعا با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه واقعا

پخش تلفظ کلمه تحیر با صدای nazanin0421
تلفظ صوتی تحیر
بیان شده توسط nazanin0421
تلفظ کلمه ی تحیر با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تحیر

پخش تلفظ کلمه معترف با صدای nazanin0421
تلفظ صوتی معترف
بیان شده توسط nazanin0421
تلفظ کلمه ی معترف با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه معترف

پخش تلفظ کلمه معترض عنه با صدای amir1366
تلفظ صوتی معترض عنه
بیان شده توسط amir1366
تلفظ کلمه ی معترض عنه با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه معترض عنه

پخش تلفظ کلمه دتیول با صدای saadat
تلفظ صوتی دتیول
بیان شده توسط saadat
تلفظ کلمه ی دتیول با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه دتیول

پخش تلفظ کلمه organization با صدای mrjoker
تلفظ صوتی organization
بیان شده توسط mrjoker
تلفظ کلمه ی organization با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه organization

پخش تلفظ کلمه کرن بری با صدای akbari80
تلفظ صوتی کرن بری
بیان شده توسط akbari80
تلفظ کلمه ی کرن بری با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کرن بری

پخش تلفظ کلمه honney با صدای sajadmardani
تلفظ صوتی honney
بیان شده توسط sajadmardani
تلفظ کلمه ی honney با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه honney

پخش تلفظ کلمه page break با صدای sajadmardani
تلفظ صوتی page break
بیان شده توسط sajadmardani
تلفظ کلمه ی page break با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه page break

پخش تلفظ کلمه cheese با صدای sajadmardani
تلفظ صوتی cheese
بیان شده توسط sajadmardani
تلفظ کلمه ی cheese با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه cheese

پخش تلفظ کلمه پروتستانتیسم با صدای sahand
تلفظ صوتی پروتستانتیسم
بیان شده توسط sahand
تلفظ کلمه ی پروتستانتیسم با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پروتستانتیسم

پخش تلفظ کلمه سورا با صدای soora
تلفظ صوتی سورا
بیان شده توسط soora
تلفظ کلمه ی سورا با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سورا

پخش تلفظ کلمه اطاقور با صدای 2679437543
تلفظ صوتی اطاقور
بیان شده توسط 2679437543
تلفظ کلمه ی اطاقور با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اطاقور

پخش تلفظ کلمه وقتی با صدای atenaamiri
تلفظ صوتی وقتی
بیان شده توسط atenaamiri
تلفظ کلمه ی وقتی با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه وقتی

پخش تلفظ کلمه ائورت با صدای eyhaneh
تلفظ صوتی ائورت
بیان شده توسط eyhaneh
تلفظ کلمه ی ائورت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ائورت

پخش تلفظ کلمه مرتهن با صدای javidmehr
تلفظ صوتی مرتهن
بیان شده توسط javidmehr
تلفظ کلمه ی مرتهن با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مرتهن

پخش تلفظ کلمه ترمینو لوژی با صدای javidmehr
تلفظ صوتی ترمینو لوژی
بیان شده توسط javidmehr
تلفظ کلمه ی ترمینو لوژی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ترمینو لوژی

پخش تلفظ کلمه assigned با صدای javidmehr
تلفظ صوتی assigned
بیان شده توسط javidmehr
تلفظ کلمه ی assigned با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه assigned

پخش تلفظ کلمه راهن با صدای javidmehr
تلفظ صوتی راهن
بیان شده توسط javidmehr
تلفظ کلمه ی راهن با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه راهن

پخش تلفظ کلمه turtle با صدای fr13611120
تلفظ صوتی turtle
بیان شده توسط fr13611120
تلفظ کلمه ی turtle با صدای زن
 • امتیاز -2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه turtle

پخش تلفظ کلمه باج سبیلی با صدای arezoosaken
تلفظ صوتی باج سبیلی
بیان شده توسط arezoosaken
تلفظ کلمه ی باج سبیلی با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه باج سبیلی

پخش تلفظ کلمه یاشار با صدای hamediiiiiiiiii
تلفظ صوتی یاشار
بیان شده توسط hamediiiiiiiiii
تلفظ کلمه ی یاشار با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه یاشار

پخش تلفظ کلمه لونارد لوئیس با صدای afsanehhh
تلفظ صوتی لونارد لوئیس
بیان شده توسط afsanehhh
تلفظ کلمه ی لونارد لوئیس با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه لونارد لوئیس

پخش تلفظ کلمه فرغون با صدای afsanehhh
تلفظ صوتی فرغون
بیان شده توسط afsanehhh
تلفظ کلمه ی فرغون با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه فرغون

پخش تلفظ کلمه اسپرگر با صدای 1490184945
تلفظ صوتی اسپرگر
بیان شده توسط 1490184945
تلفظ کلمه ی اسپرگر با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اسپرگر

پخش تلفظ کلمه برحذر با صدای 09351207665
تلفظ صوتی برحذر
بیان شده توسط 09351207665
تلفظ کلمه ی برحذر با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه برحذر

پخش تلفظ کلمه افول با صدای roohallah
تلفظ صوتی افول
بیان شده توسط roohallah
تلفظ کلمه ی افول با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه افول

پخش تلفظ کلمه قوه قضاییه با صدای hastirezaei20
تلفظ صوتی قوه قضاییه
بیان شده توسط hastirezaei20
تلفظ کلمه ی قوه قضاییه با صدای زن
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه قوه قضاییه

پخش تلفظ کلمه قوه قضاییه با صدای hastirezaei20
تلفظ صوتی قوه قضاییه
بیان شده توسط hastirezaei20
تلفظ کلمه ی قوه قضاییه با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه قوه قضاییه

پخش تلفظ کلمه کپسول اطفاء حريق با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی کپسول اطفاء حريق
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی کپسول اطفاء حريق با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کپسول اطفاء حريق

پخش تلفظ کلمه طلاق سنی با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی طلاق سنی
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی طلاق سنی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه طلاق سنی

پخش تلفظ کلمه قانون تجارت مغایره با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی قانون تجارت مغایره
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی قانون تجارت مغایره با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه قانون تجارت مغایره

پخش تلفظ کلمه موضع گیری با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی موضع گیری
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی موضع گیری با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه موضع گیری

پخش تلفظ کلمه تاج‌گذاری با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی تاج‌گذاری
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی تاج‌گذاری با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تاج‌گذاری

چرا نیاز به ثبت نام دارم ؟

شما با عضویت توی سایت میتونید کلمات جدید رو تلفظ کنید و برای استفاده ی دیگر کاربران قرار بدید. به این صورت ما میتونیم همه ی کلمات تلفظ شده توسط شما رو توی سایت قرار بدیم