مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

جدیدترین تلفظ های صوتی

پخش تلفظ کلمه احراز با صدای arshinarsham
تلفظ صوتی احراز
بیان شده توسط arshinarsham
تلفظ کلمه ی احراز با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه احراز

پخش تلفظ کلمه تَمَیُز دادن با صدای arshinarsham
تلفظ صوتی تَمَیُز دادن
بیان شده توسط arshinarsham
تلفظ کلمه ی تَمَیُز دادن با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تَمَیُز دادن

پخش تلفظ کلمه بلیط با صدای alaa
تلفظ صوتی بلیط
بیان شده توسط alaa
تلفظ کلمه ی بلیط با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بلیط

پخش تلفظ کلمه هارمونیکا با صدای elhambagheri
تلفظ صوتی هارمونیکا
بیان شده توسط elhambagheri
تلفظ کلمه ی هارمونیکا با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه هارمونیکا

پخش تلفظ کلمه ربط با صدای elhambagheri
تلفظ صوتی ربط
بیان شده توسط elhambagheri
تلفظ کلمه ی ربط با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ربط

پخش تلفظ کلمه واسه کی میخوای با صدای elhambagheri
تلفظ صوتی واسه کی میخوای
بیان شده توسط elhambagheri
تلفظ کلمه ی واسه کی میخوای با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه واسه کی میخوای

پخش تلفظ کلمه کربلایی علی با صدای hossyn
تلفظ صوتی کربلایی علی
بیان شده توسط hossyn
تلفظ کلمه ی کربلایی علی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کربلایی علی

پخش تلفظ کلمه دوقلو با صدای mersadhaffar983gmailcom
تلفظ صوتی دوقلو
بیان شده توسط mersadhaffar983gmailcom
تلفظ کلمه ی دوقلو با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه دوقلو

پخش تلفظ کلمه بریم با صدای araz
تلفظ صوتی بریم
بیان شده توسط araz
تلفظ کلمه ی بریم با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بریم

پخش تلفظ کلمه موضحه با صدای kord
تلفظ صوتی موضحه
بیان شده توسط kord
تلفظ کلمه ی موضحه با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه موضحه

پخش تلفظ کلمه دهقانیان با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی دهقانیان
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی دهقانیان با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه دهقانیان

پخش تلفظ کلمه مستند با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی مستند
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی مستند با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مستند

پخش تلفظ کلمه نچرال با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی نچرال
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی نچرال با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه نچرال

پخش تلفظ کلمه اسکندر با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی اسکندر
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی اسکندر با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اسکندر

پخش تلفظ کلمه تکنسین با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی تکنسین
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی تکنسین با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تکنسین

پخش تلفظ کلمه سیاست خارجی با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی سیاست خارجی
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی سیاست خارجی با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سیاست خارجی

پخش تلفظ کلمه ارتعاشات با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی ارتعاشات
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی ارتعاشات با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ارتعاشات

پخش تلفظ کلمه مُریدان با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی مُریدان
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی مُریدان با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مُریدان

پخش تلفظ کلمه ناشتا با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی ناشتا
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی ناشتا با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ناشتا

پخش تلفظ کلمه قبول با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی قبول
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی قبول با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه قبول

پخش تلفظ کلمه صدر المتالهین با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی صدر المتالهین
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی صدر المتالهین با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه صدر المتالهین

پخش تلفظ کلمه حافظه‌ی داخلی با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی حافظه‌ی داخلی
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی حافظه‌ی داخلی با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه حافظه‌ی داخلی

پخش تلفظ کلمه مدفوع با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی مدفوع
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی مدفوع با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مدفوع

پخش تلفظ کلمه مدیرکل با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی مدیرکل
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی مدیرکل با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مدیرکل

پخش تلفظ کلمه بنی ادم با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی بنی ادم
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی بنی ادم با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بنی ادم

پخش تلفظ کلمه بالم لب با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی بالم لب
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی بالم لب با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بالم لب

پخش تلفظ کلمه بهبهانی با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی بهبهانی
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی بهبهانی با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بهبهانی

پخش تلفظ کلمه ویتامین ب ۱۲ با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی ویتامین ب ۱۲
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی ویتامین ب ۱۲ با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ویتامین ب ۱۲

پخش تلفظ کلمه تپسی با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی تپسی
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی تپسی با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تپسی

پخش تلفظ کلمه سایبان با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی سایبان
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی سایبان با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سایبان

پخش تلفظ کلمه جاست فرند با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی جاست فرند
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی جاست فرند با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه جاست فرند

پخش تلفظ کلمه ترمیم با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی ترمیم
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی ترمیم با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ترمیم

پخش تلفظ کلمه ربوبیت با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی ربوبیت
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی ربوبیت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ربوبیت

پخش تلفظ کلمه تبریک با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی تبریک
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی تبریک با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تبریک

پخش تلفظ کلمه گذراندن با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی گذراندن
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی گذراندن با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه گذراندن

پخش تلفظ کلمه التزام با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی التزام
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی التزام با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه التزام

پخش تلفظ کلمه ناصرالدین‌شاه با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی ناصرالدین‌شاه
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی ناصرالدین‌شاه با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ناصرالدین‌شاه

پخش تلفظ کلمه مطاع با صدای hadiseorgs
تلفظ صوتی مطاع
بیان شده توسط hadiseorgs
تلفظ کلمه ی مطاع با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مطاع

پخش تلفظ کلمه sell out با صدای asmahseen
تلفظ صوتی sell out
بیان شده توسط asmahseen
تلفظ کلمه ی sell out با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه sell out

پخش تلفظ کلمه بامزه با صدای asmahseen
تلفظ صوتی بامزه
بیان شده توسط asmahseen
تلفظ کلمه ی بامزه با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بامزه

چرا نیاز به ثبت نام دارم ؟

شما با عضویت توی سایت میتونید کلمات جدید رو تلفظ کنید و برای استفاده ی دیگر کاربران قرار بدید. به این صورت ما میتونیم همه ی کلمات تلفظ شده توسط شما رو توی سایت قرار بدیم