مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

جدیدترین تلفظ های صوتی

پخش تلفظ کلمه پرسپولیس با صدای bioversall
تلفظ صوتی پرسپولیس
بیان شده توسط bioversall
تلفظ کلمه ی پرسپولیس با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پرسپولیس

پخش تلفظ کلمه آب با صدای limntzri
تلفظ صوتی آب
بیان شده توسط limntzri
تلفظ کلمه ی آب با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه آب

پخش تلفظ کلمه اشباع با صدای atrintizhoshan
تلفظ صوتی اشباع
بیان شده توسط atrintizhoshan
تلفظ کلمه ی اشباع با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اشباع

پخش تلفظ کلمه وصایت با صدای spourmohammad
تلفظ صوتی وصایت
بیان شده توسط spourmohammad
تلفظ کلمه ی وصایت با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه وصایت

پخش تلفظ کلمه متوسط با صدای ahraneghab
تلفظ صوتی متوسط
بیان شده توسط ahraneghab
تلفظ کلمه ی متوسط با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه متوسط

پخش تلفظ کلمه محسن با صدای mohsen2533
تلفظ صوتی محسن
بیان شده توسط mohsen2533
تلفظ کلمه ی محسن با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه محسن

پخش تلفظ کلمه مراحل با صدای mehrimah
تلفظ صوتی مراحل
بیان شده توسط mehrimah
تلفظ کلمه ی مراحل با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مراحل

پخش تلفظ کلمه دیلمقان با صدای amshid
تلفظ صوتی دیلمقان
بیان شده توسط amshid
تلفظ کلمه ی دیلمقان با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه دیلمقان

پخش تلفظ کلمه خواننده با صدای amshid
تلفظ صوتی خواننده
بیان شده توسط amshid
تلفظ کلمه ی خواننده با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه خواننده

پخش تلفظ کلمه مسهل وملین با صدای pegah76
تلفظ صوتی مسهل وملین
بیان شده توسط pegah76
تلفظ کلمه ی مسهل وملین با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مسهل وملین

پخش تلفظ کلمه مُلَیّن با صدای pegah76
تلفظ صوتی مُلَیّن
بیان شده توسط pegah76
تلفظ کلمه ی مُلَیّن با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مُلَیّن

پخش تلفظ کلمه آتئیست با صدای yaser
تلفظ صوتی آتئیست
بیان شده توسط yaser
تلفظ کلمه ی آتئیست با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه آتئیست

پخش تلفظ کلمه ladizrcord با صدای yaser
تلفظ صوتی ladizrcord
بیان شده توسط yaser
تلفظ کلمه ی ladizrcord با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ladizrcord

پخش تلفظ کلمه آزیترومایسین با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی آزیترومایسین
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی آزیترومایسین با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه آزیترومایسین

پخش تلفظ کلمه وحدانیت با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی وحدانیت
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی وحدانیت با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه وحدانیت

پخش تلفظ کلمه برهوت با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی برهوت
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی برهوت با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه برهوت

پخش تلفظ کلمه صلابت با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی صلابت
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی صلابت با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه صلابت

پخش تلفظ کلمه کرنومتر با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی کرنومتر
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی کرنومتر با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کرنومتر

پخش تلفظ کلمه سلام با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی سلام
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی سلام با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سلام

پخش تلفظ کلمه ژورنالیستی با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی ژورنالیستی
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی ژورنالیستی با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ژورنالیستی

پخش تلفظ کلمه آتئیست با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی آتئیست
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی آتئیست با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه آتئیست

پخش تلفظ کلمه کوکاکولا با صدای arnika
تلفظ صوتی کوکاکولا
بیان شده توسط arnika
تلفظ کلمه ی کوکاکولا با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کوکاکولا

پخش تلفظ کلمه پنجره با صدای arnika
تلفظ صوتی پنجره
بیان شده توسط arnika
تلفظ کلمه ی پنجره با صدای زن
 • امتیاز -2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پنجره

پخش تلفظ کلمه متاهل با صدای arnika
تلفظ صوتی متاهل
بیان شده توسط arnika
تلفظ کلمه ی متاهل با صدای زن
 • امتیاز -2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه متاهل

پخش تلفظ کلمه تئاتر با صدای arnika
تلفظ صوتی تئاتر
بیان شده توسط arnika
تلفظ کلمه ی تئاتر با صدای زن
 • امتیاز -2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تئاتر

پخش تلفظ کلمه ترشح با صدای arnika
تلفظ صوتی ترشح
بیان شده توسط arnika
تلفظ کلمه ی ترشح با صدای زن
 • امتیاز -2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ترشح

پخش تلفظ کلمه سلام با صدای arnika
تلفظ صوتی سلام
بیان شده توسط arnika
تلفظ کلمه ی سلام با صدای زن
 • امتیاز -2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سلام

پخش تلفظ کلمه حجر با صدای abbasgoodarzi
تلفظ صوتی حجر
بیان شده توسط abbasgoodarzi
تلفظ کلمه ی حجر با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه حجر

پخش تلفظ کلمه اخذ با صدای rezataha42
تلفظ صوتی اخذ
بیان شده توسط rezataha42
تلفظ کلمه ی اخذ با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اخذ

پخش تلفظ کلمه آیزونهاور با صدای sisi
تلفظ صوتی آیزونهاور
بیان شده توسط sisi
تلفظ کلمه ی آیزونهاور با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه آیزونهاور

پخش تلفظ کلمه بابا با صدای benyaminmohamadikiya
تلفظ صوتی بابا
بیان شده توسط benyaminmohamadikiya
تلفظ کلمه ی بابا با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بابا

پخش تلفظ کلمه بنیامین با صدای benyaminmohamadikiya
تلفظ صوتی بنیامین
بیان شده توسط benyaminmohamadikiya
تلفظ کلمه ی بنیامین با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بنیامین

پخش تلفظ کلمه خدانگهدار با صدای benyaminmohamadikiya
تلفظ صوتی خدانگهدار
بیان شده توسط benyaminmohamadikiya
تلفظ کلمه ی خدانگهدار با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه خدانگهدار

پخش تلفظ کلمه مداد با صدای benyaminmohamadikiya
تلفظ صوتی مداد
بیان شده توسط benyaminmohamadikiya
تلفظ کلمه ی مداد با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مداد

پخش تلفظ کلمه کیمیا گر با صدای benyaminmohamadikiya
تلفظ صوتی کیمیا گر
بیان شده توسط benyaminmohamadikiya
تلفظ کلمه ی کیمیا گر با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کیمیا گر

پخش تلفظ کلمه سلام با صدای benyaminmohamadikiya
تلفظ صوتی سلام
بیان شده توسط benyaminmohamadikiya
تلفظ کلمه ی سلام با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سلام

پخش تلفظ کلمه ماهوی با صدای benyaminmohamadikiya
تلفظ صوتی ماهوی
بیان شده توسط benyaminmohamadikiya
تلفظ کلمه ی ماهوی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ماهوی

پخش تلفظ کلمه سورین با صدای surin
تلفظ صوتی سورین
بیان شده توسط surin
تلفظ کلمه ی سورین با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سورین

پخش تلفظ کلمه سورین با صدای surin
تلفظ صوتی سورین
بیان شده توسط surin
تلفظ کلمه ی سورین با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سورین

پخش تلفظ کلمه فریان با صدای fansinamanovin
تلفظ صوتی فریان
بیان شده توسط fansinamanovin
تلفظ کلمه ی فریان با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه فریان

چرا نیاز به ثبت نام دارم ؟

شما با عضویت توی سایت میتونید کلمات جدید رو تلفظ کنید و برای استفاده ی دیگر کاربران قرار بدید. به این صورت ما میتونیم همه ی کلمات تلفظ شده توسط شما رو توی سایت قرار بدیم