مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

جدیدترین تلفظ ها در دسته بدون دسته بندی

پخش تلفظ کلمه مجالس سبعه با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی مجالس سبعه
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی مجالس سبعه با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مجالس سبعه

پخش تلفظ کلمه کلک با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی کلک
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی کلک با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کلک

پخش تلفظ کلمه درون مایه با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی درون مایه
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی درون مایه با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه درون مایه

پخش تلفظ کلمه دلیران با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی دلیران
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی دلیران با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه دلیران

پخش تلفظ کلمه تأسیسات با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی تأسیسات
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی تأسیسات با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تأسیسات

پخش تلفظ کلمه مۆدب با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی مۆدب
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی مۆدب با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مۆدب

پخش تلفظ کلمه کوچرو با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی کوچرو
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی کوچرو با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کوچرو

پخش تلفظ کلمه ضمن العقد با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی ضمن العقد
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی ضمن العقد با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ضمن العقد

پخش تلفظ کلمه طائب با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی طائب
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی طائب با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه طائب

پخش تلفظ کلمه مطالبی با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی مطالبی
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی مطالبی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مطالبی

پخش تلفظ کلمه جل الخالق با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی جل الخالق
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی جل الخالق با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه جل الخالق

پخش تلفظ کلمه نشانده با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی نشانده
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی نشانده با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه نشانده

پخش تلفظ کلمه ارواح قدسی الهی با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی ارواح قدسی الهی
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی ارواح قدسی الهی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ارواح قدسی الهی

پخش تلفظ کلمه منصب با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی منصب
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی منصب با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه منصب

پخش تلفظ کلمه مراقب خودت با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی مراقب خودت
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی مراقب خودت با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مراقب خودت

پخش تلفظ کلمه خاکسپاری با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی خاکسپاری
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی خاکسپاری با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه خاکسپاری

پخش تلفظ کلمه park با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی park
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی park با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه park

پخش تلفظ کلمه مصالحه با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی مصالحه
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی مصالحه با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مصالحه

پخش تلفظ کلمه علی الید با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی علی الید
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی علی الید با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه علی الید

پخش تلفظ کلمه رمزداركردن با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی رمزداركردن
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی رمزداركردن با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه رمزداركردن

پخش تلفظ کلمه متصرف غیرقانونی با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی متصرف غیرقانونی
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی متصرف غیرقانونی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه متصرف غیرقانونی

پخش تلفظ کلمه اسمی که به شهرزاد می با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی اسمی که به شهرزاد می
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی اسمی که به شهرزاد می با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اسمی که به شهرزاد می

پخش تلفظ کلمه روغن کبد ماهی با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی روغن کبد ماهی
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی روغن کبد ماهی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه روغن کبد ماهی

پخش تلفظ کلمه تلفظ تکثیر با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی تلفظ تکثیر
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی تلفظ تکثیر با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تلفظ تکثیر

پخش تلفظ کلمه متفکر با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی متفکر
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی متفکر با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه متفکر

پخش تلفظ کلمه زیورالات با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی زیورالات
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی زیورالات با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه زیورالات

پخش تلفظ کلمه گا با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی گا
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی گا با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه گا

پخش تلفظ کلمه یاقوت حموی با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی یاقوت حموی
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی یاقوت حموی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه یاقوت حموی

پخش تلفظ کلمه الحاکم بامرالله با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی الحاکم بامرالله
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی الحاکم بامرالله با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه الحاکم بامرالله

پخش تلفظ کلمه جاکلیدی با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی جاکلیدی
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی جاکلیدی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه جاکلیدی

پخش تلفظ کلمه به ضرس قاطع با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی به ضرس قاطع
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی به ضرس قاطع با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه به ضرس قاطع

پخش تلفظ کلمه اساتید با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی اساتید
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی اساتید با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اساتید

پخش تلفظ کلمه میدان کهنه با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی میدان کهنه
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی میدان کهنه با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه میدان کهنه

پخش تلفظ کلمه نَیراعظم با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی نَیراعظم
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی نَیراعظم با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه نَیراعظم

پخش تلفظ کلمه مهمل کاری با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی مهمل کاری
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی مهمل کاری با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مهمل کاری

پخش تلفظ کلمه سکنه ایران با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی سکنه ایران
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی سکنه ایران با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سکنه ایران

پخش تلفظ کلمه روزی با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی روزی
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی روزی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه روزی

پخش تلفظ کلمه درامد با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی درامد
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی درامد با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه درامد

پخش تلفظ کلمه مجرای زایمان با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی مجرای زایمان
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی مجرای زایمان با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مجرای زایمان

پخش تلفظ کلمه ابوبکر بن ابی قحافه با صدای kamiaryazdani
تلفظ صوتی ابوبکر بن ابی قحافه
بیان شده توسط kamiaryazdani
تلفظ کلمه ی ابوبکر بن ابی قحافه با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ابوبکر بن ابی قحافه

جدیدترین تلفظ های صوتی بدون دسته بندی

لیست جدید ترین تلفظ های صوتی که توسط کاربران برای دسته بندی بدون دسته بندی ضبط شده رو می تونید ببینید و به اون ها گوش بدید. در صورت تمایل شما هم می تونید با صدای خودتون تلفظ کلمات فارسی برای دسته ی بدون دسته بندی ضبط کنید تا دیگران استفاده کنن و با صدای شما تلفظ صحیح کلمات فارسی رو آموزش ببینن .