مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

جدیدترین تلفظ ها در دسته بدون دسته بندی

پخش تلفظ کلمه پانکراس با صدای 4002344078
تلفظ صوتی پانکراس
بیان شده توسط 4002344078
تلفظ کلمه ی پانکراس با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پانکراس

پخش تلفظ کلمه کنیزکان غزال رم با صدای sakin
تلفظ صوتی کنیزکان غزال رم
بیان شده توسط sakin
تلفظ کلمه ی کنیزکان غزال رم با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کنیزکان غزال رم

پخش تلفظ کلمه بلند با صدای 1234567890
تلفظ صوتی بلند
بیان شده توسط 1234567890
تلفظ کلمه ی بلند با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بلند

پخش تلفظ کلمه حاذق با صدای maniazsf
تلفظ صوتی حاذق
بیان شده توسط maniazsf
تلفظ کلمه ی حاذق با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه حاذق

پخش تلفظ کلمه واقعا با صدای fatanehmosavi
تلفظ صوتی واقعا
بیان شده توسط fatanehmosavi
تلفظ کلمه ی واقعا با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه واقعا

پخش تلفظ کلمه تحیر با صدای nazanin0421
تلفظ صوتی تحیر
بیان شده توسط nazanin0421
تلفظ کلمه ی تحیر با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تحیر

پخش تلفظ کلمه معترف با صدای nazanin0421
تلفظ صوتی معترف
بیان شده توسط nazanin0421
تلفظ کلمه ی معترف با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه معترف

پخش تلفظ کلمه معترض عنه با صدای amir1366
تلفظ صوتی معترض عنه
بیان شده توسط amir1366
تلفظ کلمه ی معترض عنه با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه معترض عنه

پخش تلفظ کلمه دتیول با صدای saadat
تلفظ صوتی دتیول
بیان شده توسط saadat
تلفظ کلمه ی دتیول با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه دتیول

پخش تلفظ کلمه organization با صدای mrjoker
تلفظ صوتی organization
بیان شده توسط mrjoker
تلفظ کلمه ی organization با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه organization

پخش تلفظ کلمه کرن بری با صدای akbari80
تلفظ صوتی کرن بری
بیان شده توسط akbari80
تلفظ کلمه ی کرن بری با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کرن بری

پخش تلفظ کلمه honney با صدای sajadmardani
تلفظ صوتی honney
بیان شده توسط sajadmardani
تلفظ کلمه ی honney با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه honney

پخش تلفظ کلمه page break با صدای sajadmardani
تلفظ صوتی page break
بیان شده توسط sajadmardani
تلفظ کلمه ی page break با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه page break

پخش تلفظ کلمه cheese با صدای sajadmardani
تلفظ صوتی cheese
بیان شده توسط sajadmardani
تلفظ کلمه ی cheese با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه cheese

پخش تلفظ کلمه پروتستانتیسم با صدای sahand
تلفظ صوتی پروتستانتیسم
بیان شده توسط sahand
تلفظ کلمه ی پروتستانتیسم با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پروتستانتیسم

پخش تلفظ کلمه اطاقور با صدای 2679437543
تلفظ صوتی اطاقور
بیان شده توسط 2679437543
تلفظ کلمه ی اطاقور با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اطاقور

پخش تلفظ کلمه وقتی با صدای atenaamiri
تلفظ صوتی وقتی
بیان شده توسط atenaamiri
تلفظ کلمه ی وقتی با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه وقتی

پخش تلفظ کلمه مرتهن با صدای javidmehr
تلفظ صوتی مرتهن
بیان شده توسط javidmehr
تلفظ کلمه ی مرتهن با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مرتهن

پخش تلفظ کلمه ترمینو لوژی با صدای javidmehr
تلفظ صوتی ترمینو لوژی
بیان شده توسط javidmehr
تلفظ کلمه ی ترمینو لوژی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ترمینو لوژی

پخش تلفظ کلمه assigned با صدای javidmehr
تلفظ صوتی assigned
بیان شده توسط javidmehr
تلفظ کلمه ی assigned با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه assigned

پخش تلفظ کلمه راهن با صدای javidmehr
تلفظ صوتی راهن
بیان شده توسط javidmehr
تلفظ کلمه ی راهن با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه راهن

پخش تلفظ کلمه باج سبیلی با صدای arezoosaken
تلفظ صوتی باج سبیلی
بیان شده توسط arezoosaken
تلفظ کلمه ی باج سبیلی با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه باج سبیلی

پخش تلفظ کلمه لونارد لوئیس با صدای afsanehhh
تلفظ صوتی لونارد لوئیس
بیان شده توسط afsanehhh
تلفظ کلمه ی لونارد لوئیس با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه لونارد لوئیس

پخش تلفظ کلمه اسپرگر با صدای 1490184945
تلفظ صوتی اسپرگر
بیان شده توسط 1490184945
تلفظ کلمه ی اسپرگر با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اسپرگر

پخش تلفظ کلمه برحذر با صدای 09351207665
تلفظ صوتی برحذر
بیان شده توسط 09351207665
تلفظ کلمه ی برحذر با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه برحذر

پخش تلفظ کلمه افول با صدای roohallah
تلفظ صوتی افول
بیان شده توسط roohallah
تلفظ کلمه ی افول با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه افول

پخش تلفظ کلمه قوه قضاییه با صدای hastirezaei20
تلفظ صوتی قوه قضاییه
بیان شده توسط hastirezaei20
تلفظ کلمه ی قوه قضاییه با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه قوه قضاییه

پخش تلفظ کلمه کپسول اطفاء حريق با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی کپسول اطفاء حريق
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی کپسول اطفاء حريق با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کپسول اطفاء حريق

پخش تلفظ کلمه قانون تجارت مغایره با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی قانون تجارت مغایره
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی قانون تجارت مغایره با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه قانون تجارت مغایره

پخش تلفظ کلمه تاج‌گذاری با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی تاج‌گذاری
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی تاج‌گذاری با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تاج‌گذاری

پخش تلفظ کلمه کنه با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی کنه
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی کنه با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کنه

پخش تلفظ کلمه چپق با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی چپق
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی چپق با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه چپق

پخش تلفظ کلمه الغا با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی الغا
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی الغا با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه الغا

پخش تلفظ کلمه کتابخانه با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی کتابخانه
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی کتابخانه با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کتابخانه

پخش تلفظ کلمه نادان با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی نادان
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی نادان با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه نادان

پخش تلفظ کلمه بی شعور با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی بی شعور
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی بی شعور با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بی شعور

پخش تلفظ کلمه احمق با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی احمق
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی احمق با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه احمق

پخش تلفظ کلمه اسکل با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی اسکل
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی اسکل با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اسکل

پخش تلفظ کلمه پلشت با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی پلشت
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی پلشت با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پلشت

پخش تلفظ کلمه anti hemorrhoid با صدای mehdireza1363
تلفظ صوتی anti hemorrhoid
بیان شده توسط mehdireza1363
تلفظ کلمه ی anti hemorrhoid با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه anti hemorrhoid

جدیدترین تلفظ های صوتی بدون دسته بندی

لیست جدید ترین تلفظ های صوتی که توسط کاربران برای دسته بندی بدون دسته بندی ضبط شده رو می تونید ببینید و به اون ها گوش بدید. در صورت تمایل شما هم می تونید با صدای خودتون تلفظ کلمات فارسی برای دسته ی بدون دسته بندی ضبط کنید تا دیگران استفاده کنن و با صدای شما تلفظ صحیح کلمات فارسی رو آموزش ببینن .