مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

کلمات تلفظ شده توسط reyhane

پخش تلفظ کلمه توليدي با صدای reyhane
تلفظ صوتی توليدي
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی توليدي با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه توليدي

پخش تلفظ کلمه پنجره با صدای reyhane
تلفظ صوتی پنجره
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی پنجره با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پنجره

پخش تلفظ کلمه سشوار با صدای reyhane
تلفظ صوتی سشوار
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی سشوار با صدای زن
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سشوار

پخش تلفظ کلمه محسوس با صدای reyhane
تلفظ صوتی محسوس
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی محسوس با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه محسوس

پخش تلفظ کلمه قساوت با صدای reyhane
تلفظ صوتی قساوت
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی قساوت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه قساوت

پخش تلفظ کلمه مخاط با صدای reyhane
تلفظ صوتی مخاط
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی مخاط با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مخاط

پخش تلفظ کلمه متاهل با صدای reyhane
تلفظ صوتی متاهل
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی متاهل با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه متاهل

پخش تلفظ کلمه خبره با صدای reyhane
تلفظ صوتی خبره
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی خبره با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه خبره

پخش تلفظ کلمه تحریم با صدای reyhane
تلفظ صوتی تحریم
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی تحریم با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تحریم

پخش تلفظ کلمه لیلا با صدای reyhane
تلفظ صوتی لیلا
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی لیلا با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه لیلا

پخش تلفظ کلمه کوه با صدای reyhane
تلفظ صوتی کوه
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی کوه با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کوه

پخش تلفظ کلمه تئاتر با صدای reyhane
تلفظ صوتی تئاتر
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی تئاتر با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تئاتر

پخش تلفظ کلمه گارد با صدای reyhane
تلفظ صوتی گارد
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی گارد با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه گارد

پخش تلفظ کلمه سَروین با صدای reyhane
تلفظ صوتی سَروین
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی سَروین با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سَروین

پخش تلفظ کلمه اطهر با صدای reyhane
تلفظ صوتی اطهر
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی اطهر با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اطهر

پخش تلفظ کلمه سَما با صدای reyhane
تلفظ صوتی سَما
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی سَما با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سَما

پخش تلفظ کلمه بِه‌آفرین با صدای reyhane
تلفظ صوتی بِه‌آفرین
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی بِه‌آفرین با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بِه‌آفرین

پخش تلفظ کلمه محمدایمان با صدای reyhane
تلفظ صوتی محمدایمان
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی محمدایمان با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه محمدایمان

پخش تلفظ کلمه گلنار با صدای reyhane
تلفظ صوتی گلنار
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی گلنار با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه گلنار

پخش تلفظ کلمه مرجان با صدای reyhane
تلفظ صوتی مرجان
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی مرجان با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مرجان

پخش تلفظ کلمه رقیه با صدای reyhane
تلفظ صوتی رقیه
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی رقیه با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه رقیه

پخش تلفظ کلمه کیان بانو با صدای reyhane
تلفظ صوتی کیان بانو
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی کیان بانو با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کیان بانو

پخش تلفظ کلمه آوینا با صدای reyhane
تلفظ صوتی آوینا
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی آوینا با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه آوینا

پخش تلفظ کلمه فرزاد با صدای reyhane
تلفظ صوتی فرزاد
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی فرزاد با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه فرزاد

پخش تلفظ کلمه فرزین با صدای reyhane
تلفظ صوتی فرزین
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی فرزین با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه فرزین

پخش تلفظ کلمه طلعت با صدای reyhane
تلفظ صوتی طلعت
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی طلعت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه طلعت

پخش تلفظ کلمه طلعت با صدای reyhane
تلفظ صوتی طلعت
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی طلعت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه طلعت

پخش تلفظ کلمه ایدا با صدای reyhane
تلفظ صوتی ایدا
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی ایدا با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ایدا

پخش تلفظ کلمه شکیب با صدای reyhane
تلفظ صوتی شکیب
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی شکیب با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه شکیب

پخش تلفظ کلمه نیوشا با صدای reyhane
تلفظ صوتی نیوشا
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی نیوشا با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه نیوشا

پخش تلفظ کلمه رستم با صدای reyhane
تلفظ صوتی رستم
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی رستم با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه رستم

پخش تلفظ کلمه کیاراد با صدای reyhane
تلفظ صوتی کیاراد
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی کیاراد با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کیاراد

پخش تلفظ کلمه مهدخت با صدای reyhane
تلفظ صوتی مهدخت
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی مهدخت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مهدخت

پخش تلفظ کلمه ریما با صدای reyhane
تلفظ صوتی ریما
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی ریما با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ریما

پخش تلفظ کلمه پرنیا با صدای reyhane
تلفظ صوتی پرنیا
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی پرنیا با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پرنیا

پخش تلفظ کلمه دلارا با صدای reyhane
تلفظ صوتی دلارا
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی دلارا با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه دلارا

پخش تلفظ کلمه پَرنیان با صدای reyhane
تلفظ صوتی پَرنیان
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی پَرنیان با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پَرنیان

پخش تلفظ کلمه مهرتاش با صدای reyhane
تلفظ صوتی مهرتاش
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی مهرتاش با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مهرتاش

پخش تلفظ کلمه بهنام با صدای reyhane
تلفظ صوتی بهنام
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی بهنام با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بهنام

پخش تلفظ کلمه امیرسام با صدای reyhane
تلفظ صوتی امیرسام
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی امیرسام با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه امیرسام

پخش تلفظ کلمه راغب با صدای reyhane
تلفظ صوتی راغب
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی راغب با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه راغب

پخش تلفظ کلمه امیرپوریا با صدای reyhane
تلفظ صوتی امیرپوریا
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی امیرپوریا با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه امیرپوریا

پخش تلفظ کلمه ژینوس با صدای reyhane
تلفظ صوتی ژینوس
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی ژینوس با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ژینوس

پخش تلفظ کلمه زرتشت با صدای reyhane
تلفظ صوتی زرتشت
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی زرتشت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه زرتشت

پخش تلفظ کلمه سپهر با صدای reyhane
تلفظ صوتی سپهر
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی سپهر با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سپهر

پخش تلفظ کلمه ریحانه با صدای reyhane
تلفظ صوتی ریحانه
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی ریحانه با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ریحانه

پخش تلفظ کلمه ریحانه با صدای reyhane
تلفظ صوتی ریحانه
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی ریحانه با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ریحانه

پخش تلفظ کلمه سعید با صدای reyhane
تلفظ صوتی سعید
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی سعید با صدای زن
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سعید

پخش تلفظ کلمه ستاره با صدای reyhane
تلفظ صوتی ستاره
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی ستاره با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ستاره

پخش تلفظ کلمه سیاوش با صدای reyhane
تلفظ صوتی سیاوش
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی سیاوش با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سیاوش

لیست کلمات تلفظ شده توسط reyhane

تازه ترین کلماتی که توسط reyhane تلفظ شده رو می تونید توی این صفحه ببینید و به صدای reyhane گوش بدید.

اگر از تلفظ های صوتی reyhane خوشتون اومده ، با امتیاز دادن میتونی کمک کنید افراد بیشتری به این تلفظ ها گوش بدن و از این تلفظ های صوتی به رایگان استفاده کنن.

شما هم می تونید به راحتی با ثبت نام کردن در سایت تسدا ، صدای خودتون رو ضبط کنید و به دیگران کمک کنید با تلفظ صحیح کلمات آشنا بشن .