مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

کلمات تلفظ شده توسط saeid

پخش تلفظ کلمه پایتخت با صدای saeid
تلفظ صوتی پایتخت
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی پایتخت با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پایتخت

پخش تلفظ کلمه کانال با صدای saeid
تلفظ صوتی کانال
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی کانال با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کانال

پخش تلفظ کلمه جلب با صدای saeid
تلفظ صوتی جلب
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی جلب با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه جلب

پخش تلفظ کلمه توصیه با صدای saeid
تلفظ صوتی توصیه
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی توصیه با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه توصیه

پخش تلفظ کلمه علمی با صدای saeid
تلفظ صوتی علمی
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی علمی با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه علمی

پخش تلفظ کلمه مؤمنان با صدای saeid
تلفظ صوتی مؤمنان
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی مؤمنان با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مؤمنان

پخش تلفظ کلمه دل انگیز با صدای saeid
تلفظ صوتی دل انگیز
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی دل انگیز با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه دل انگیز

پخش تلفظ کلمه سفال با صدای saeid
تلفظ صوتی سفال
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی سفال با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سفال

پخش تلفظ کلمه ترابری با صدای saeid
تلفظ صوتی ترابری
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی ترابری با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ترابری

پخش تلفظ کلمه توحش با صدای saeid
تلفظ صوتی توحش
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی توحش با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه توحش

پخش تلفظ کلمه کمرنگ با صدای saeid
تلفظ صوتی کمرنگ
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی کمرنگ با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کمرنگ

پخش تلفظ کلمه ثالث با صدای saeid
تلفظ صوتی ثالث
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی ثالث با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ثالث

پخش تلفظ کلمه دوستان با صدای saeid
تلفظ صوتی دوستان
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی دوستان با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه دوستان

پخش تلفظ کلمه زلاتان با صدای saeid
تلفظ صوتی زلاتان
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی زلاتان با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه زلاتان

پخش تلفظ کلمه نفوس با صدای saeid
تلفظ صوتی نفوس
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی نفوس با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه نفوس

پخش تلفظ کلمه ایفاگر با صدای saeid
تلفظ صوتی ایفاگر
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی ایفاگر با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ایفاگر

پخش تلفظ کلمه تأثیرگذاری با صدای saeid
تلفظ صوتی تأثیرگذاری
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی تأثیرگذاری با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تأثیرگذاری

پخش تلفظ کلمه لایزال با صدای saeid
تلفظ صوتی لایزال
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی لایزال با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه لایزال

پخش تلفظ کلمه خطبه با صدای saeid
تلفظ صوتی خطبه
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی خطبه با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه خطبه

پخش تلفظ کلمه سهند با صدای saeid
تلفظ صوتی سهند
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی سهند با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سهند

پخش تلفظ کلمه ابوبکر با صدای saeid
تلفظ صوتی ابوبکر
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی ابوبکر با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ابوبکر

پخش تلفظ کلمه جهانشاه با صدای saeid
تلفظ صوتی جهانشاه
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی جهانشاه با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه جهانشاه

پخش تلفظ کلمه شناور با صدای saeid
تلفظ صوتی شناور
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی شناور با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه شناور

پخش تلفظ کلمه همگون با صدای saeid
تلفظ صوتی همگون
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی همگون با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه همگون

پخش تلفظ کلمه حسْنا با صدای saeid
تلفظ صوتی حسْنا
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی حسْنا با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه حسْنا

پخش تلفظ کلمه ذوالفقار با صدای saeid
تلفظ صوتی ذوالفقار
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی ذوالفقار با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ذوالفقار

پخش تلفظ کلمه فیفا با صدای saeid
تلفظ صوتی فیفا
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی فیفا با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه فیفا

پخش تلفظ کلمه چشم قرنه با صدای saeid
تلفظ صوتی چشم قرنه
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی چشم قرنه با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه چشم قرنه

پخش تلفظ کلمه منچ با صدای saeid
تلفظ صوتی منچ
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی منچ با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه منچ

پخش تلفظ کلمه ضحی با صدای saeid
تلفظ صوتی ضحی
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی ضحی با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ضحی

پخش تلفظ کلمه مبهم با صدای saeid
تلفظ صوتی مبهم
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی مبهم با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مبهم

پخش تلفظ کلمه سمیرا با صدای saeid
تلفظ صوتی سمیرا
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی سمیرا با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سمیرا

پخش تلفظ کلمه ارتباطات با صدای saeid
تلفظ صوتی ارتباطات
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی ارتباطات با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ارتباطات

پخش تلفظ کلمه متقابل با صدای saeid
تلفظ صوتی متقابل
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی متقابل با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه متقابل

پخش تلفظ کلمه کامپوزیت با صدای saeid
تلفظ صوتی کامپوزیت
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی کامپوزیت با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کامپوزیت

پخش تلفظ کلمه لاوروف با صدای saeid
تلفظ صوتی لاوروف
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی لاوروف با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه لاوروف

پخش تلفظ کلمه گون با صدای saeid
تلفظ صوتی گون
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی گون با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه گون

پخش تلفظ کلمه پهناور با صدای saeid
تلفظ صوتی پهناور
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی پهناور با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پهناور

پخش تلفظ کلمه باراد با صدای saeid
تلفظ صوتی باراد
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی باراد با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه باراد

پخش تلفظ کلمه اطلاعیه با صدای saeid
تلفظ صوتی اطلاعیه
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی اطلاعیه با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اطلاعیه

پخش تلفظ کلمه صفویه با صدای saeid
تلفظ صوتی صفویه
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی صفویه با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه صفویه

پخش تلفظ کلمه ايدئولوژی با صدای saeid
تلفظ صوتی ايدئولوژی
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی ايدئولوژی با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ايدئولوژی

پخش تلفظ کلمه مطیع‌تر با صدای saeid
تلفظ صوتی مطیع‌تر
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی مطیع‌تر با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مطیع‌تر

پخش تلفظ کلمه اولویت با صدای saeid
تلفظ صوتی اولویت
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی اولویت با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اولویت

پخش تلفظ کلمه انتزاعی با صدای saeid
تلفظ صوتی انتزاعی
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی انتزاعی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه انتزاعی

پخش تلفظ کلمه توران با صدای saeid
تلفظ صوتی توران
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی توران با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه توران

پخش تلفظ کلمه مکانیک با صدای saeid
تلفظ صوتی مکانیک
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی مکانیک با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مکانیک

پخش تلفظ کلمه صنعتی با صدای saeid
تلفظ صوتی صنعتی
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی صنعتی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه صنعتی

پخش تلفظ کلمه عمومی با صدای saeid
تلفظ صوتی عمومی
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی عمومی با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه عمومی

پخش تلفظ کلمه پارمین با صدای saeid
تلفظ صوتی پارمین
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی پارمین با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پارمین

لیست کلمات تلفظ شده توسط saeid

تازه ترین کلماتی که توسط saeid تلفظ شده رو می تونید توی این صفحه ببینید و به صدای saeid گوش بدید.

اگر از تلفظ های صوتی saeid خوشتون اومده ، با امتیاز دادن میتونی کمک کنید افراد بیشتری به این تلفظ ها گوش بدن و از این تلفظ های صوتی به رایگان استفاده کنن.

شما هم می تونید به راحتی با ثبت نام کردن در سایت تسدا ، صدای خودتون رو ضبط کنید و به دیگران کمک کنید با تلفظ صحیح کلمات آشنا بشن .