مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

کلمات تلفظ شده توسط seda

پخش تلفظ کلمه محمدمحسن با صدای seda
تلفظ صوتی محمدمحسن
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی محمدمحسن با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه محمدمحسن

پخش تلفظ کلمه حراجی با صدای seda
تلفظ صوتی حراجی
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی حراجی با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه حراجی

پخش تلفظ کلمه مأوا گرفتن با صدای seda
تلفظ صوتی مأوا گرفتن
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی مأوا گرفتن با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مأوا گرفتن

پخش تلفظ کلمه رقبای با صدای seda
تلفظ صوتی رقبای
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی رقبای با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه رقبای

پخش تلفظ کلمه قَطر با صدای seda
تلفظ صوتی قَطر
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی قَطر با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه قَطر

پخش تلفظ کلمه آرال با صدای seda
تلفظ صوتی آرال
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی آرال با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه آرال

پخش تلفظ کلمه پِژواک با صدای seda
تلفظ صوتی پِژواک
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی پِژواک با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه پِژواک

پخش تلفظ کلمه خط مش با صدای seda
تلفظ صوتی خط مش
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی خط مش با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه خط مش

پخش تلفظ کلمه محمدمرتضی با صدای seda
تلفظ صوتی محمدمرتضی
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی محمدمرتضی با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه محمدمرتضی

پخش تلفظ کلمه متحجر با صدای seda
تلفظ صوتی متحجر
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی متحجر با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه متحجر

پخش تلفظ کلمه آدینه با صدای seda
تلفظ صوتی آدینه
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی آدینه با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه آدینه

پخش تلفظ کلمه طاهرذوالیمینین با صدای seda
تلفظ صوتی طاهرذوالیمینین
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی طاهرذوالیمینین با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه طاهرذوالیمینین

پخش تلفظ کلمه ورودی با صدای seda
تلفظ صوتی ورودی
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی ورودی با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ورودی

پخش تلفظ کلمه ﺳﻪشنبه با صدای seda
تلفظ صوتی ﺳﻪشنبه
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی ﺳﻪشنبه با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ﺳﻪشنبه

پخش تلفظ کلمه مدرن‌ترین با صدای seda
تلفظ صوتی مدرن‌ترین
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی مدرن‌ترین با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مدرن‌ترین

پخش تلفظ کلمه سهمی با صدای seda
تلفظ صوتی سهمی
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی سهمی با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سهمی

پخش تلفظ کلمه جان‌پناهش با صدای seda
تلفظ صوتی جان‌پناهش
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی جان‌پناهش با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه جان‌پناهش

پخش تلفظ کلمه کارآمد با صدای seda
تلفظ صوتی کارآمد
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی کارآمد با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کارآمد

پخش تلفظ کلمه تارادیس با صدای seda
تلفظ صوتی تارادیس
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی تارادیس با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تارادیس

پخش تلفظ کلمه میلیارد با صدای seda
تلفظ صوتی میلیارد
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی میلیارد با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه میلیارد

پخش تلفظ کلمه سندیکا با صدای seda
تلفظ صوتی سندیکا
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی سندیکا با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سندیکا

پخش تلفظ کلمه تاخت با صدای seda
تلفظ صوتی تاخت
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی تاخت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تاخت

پخش تلفظ کلمه گرد اصطلاحات با صدای seda
تلفظ صوتی گرد اصطلاحات
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی گرد اصطلاحات با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه گرد اصطلاحات

پخش تلفظ کلمه نامگذاری با صدای seda
تلفظ صوتی نامگذاری
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی نامگذاری با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه نامگذاری

پخش تلفظ کلمه محقرش با صدای seda
تلفظ صوتی محقرش
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی محقرش با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه محقرش

پخش تلفظ کلمه آرتیست با صدای seda
تلفظ صوتی آرتیست
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی آرتیست با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه آرتیست

پخش تلفظ کلمه جستجوی با صدای seda
تلفظ صوتی جستجوی
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی جستجوی با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه جستجوی

پخش تلفظ کلمه اقلیما با صدای seda
تلفظ صوتی اقلیما
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی اقلیما با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اقلیما

پخش تلفظ کلمه بِهمرد با صدای seda
تلفظ صوتی بِهمرد
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی بِهمرد با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بِهمرد

پخش تلفظ کلمه همه‌گیر با صدای seda
تلفظ صوتی همه‌گیر
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی همه‌گیر با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه همه‌گیر

پخش تلفظ کلمه خانه‌به‌دوشان با صدای seda
تلفظ صوتی خانه‌به‌دوشان
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی خانه‌به‌دوشان با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه خانه‌به‌دوشان

پخش تلفظ کلمه اَبدَه با صدای seda
تلفظ صوتی اَبدَه
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی اَبدَه با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اَبدَه

پخش تلفظ کلمه فرزانه با صدای seda
تلفظ صوتی فرزانه
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی فرزانه با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه فرزانه

پخش تلفظ کلمه جونگ کوک با صدای seda
تلفظ صوتی جونگ کوک
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی جونگ کوک با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه جونگ کوک

پخش تلفظ کلمه مفرح با صدای seda
تلفظ صوتی مفرح
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی مفرح با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مفرح

پخش تلفظ کلمه احب نفسک با صدای seda
تلفظ صوتی احب نفسک
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی احب نفسک با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه احب نفسک

پخش تلفظ کلمه احصاییه با صدای seda
تلفظ صوتی احصاییه
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی احصاییه با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه احصاییه

پخش تلفظ کلمه هم هیبت با صدای seda
تلفظ صوتی هم هیبت
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی هم هیبت با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه هم هیبت

پخش تلفظ کلمه جوامع الحکایات با صدای seda
تلفظ صوتی جوامع الحکایات
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی جوامع الحکایات با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه جوامع الحکایات

پخش تلفظ کلمه خُتن با صدای seda
تلفظ صوتی خُتن
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی خُتن با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه خُتن

پخش تلفظ کلمه سُرایش با صدای seda
تلفظ صوتی سُرایش
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی سُرایش با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سُرایش

پخش تلفظ کلمه موی مجعد با صدای seda
تلفظ صوتی موی مجعد
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی موی مجعد با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه موی مجعد

پخش تلفظ کلمه علیرضا عسکری با صدای seda
تلفظ صوتی علیرضا عسکری
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی علیرضا عسکری با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه علیرضا عسکری

پخش تلفظ کلمه قطعیت با صدای seda
تلفظ صوتی قطعیت
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی قطعیت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه قطعیت

پخش تلفظ کلمه مهرآرا با صدای seda
تلفظ صوتی مهرآرا
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی مهرآرا با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مهرآرا

پخش تلفظ کلمه کانامایسین با صدای seda
تلفظ صوتی کانامایسین
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی کانامایسین با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کانامایسین

پخش تلفظ کلمه وقیح با صدای seda
تلفظ صوتی وقیح
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی وقیح با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه وقیح

پخش تلفظ کلمه خجولانه با صدای seda
تلفظ صوتی خجولانه
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی خجولانه با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه خجولانه

پخش تلفظ کلمه وزیرانی با صدای seda
تلفظ صوتی وزیرانی
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی وزیرانی با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه وزیرانی

پخش تلفظ کلمه صحافی با صدای seda
تلفظ صوتی صحافی
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی صحافی با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه صحافی

لیست کلمات تلفظ شده توسط seda

تازه ترین کلماتی که توسط seda تلفظ شده رو می تونید توی این صفحه ببینید و به صدای seda گوش بدید.

اگر از تلفظ های صوتی seda خوشتون اومده ، با امتیاز دادن میتونی کمک کنید افراد بیشتری به این تلفظ ها گوش بدن و از این تلفظ های صوتی به رایگان استفاده کنن.

شما هم می تونید به راحتی با ثبت نام کردن در سایت تسدا ، صدای خودتون رو ضبط کنید و به دیگران کمک کنید با تلفظ صحیح کلمات آشنا بشن .