مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

کلمات تلفظ شده توسط shery

پخش تلفظ کلمه موهوم با صدای shery
تلفظ صوتی موهوم
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی موهوم با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه موهوم

پخش تلفظ کلمه نظّار با صدای shery
تلفظ صوتی نظّار
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی نظّار با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه نظّار

پخش تلفظ کلمه مباهات با صدای shery
تلفظ صوتی مباهات
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی مباهات با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مباهات

پخش تلفظ کلمه نزاکت با صدای shery
تلفظ صوتی نزاکت
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی نزاکت با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه نزاکت

پخش تلفظ کلمه تزویج با صدای shery
تلفظ صوتی تزویج
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی تزویج با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تزویج

پخش تلفظ کلمه سهم الشرکه با صدای shery
تلفظ صوتی سهم الشرکه
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی سهم الشرکه با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سهم الشرکه

پخش تلفظ کلمه guest با صدای shery
تلفظ صوتی guest
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی guest با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه guest

پخش تلفظ کلمه چلمنگ با صدای shery
تلفظ صوتی چلمنگ
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی چلمنگ با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه چلمنگ

پخش تلفظ کلمه هیستروسکوپی با صدای shery
تلفظ صوتی هیستروسکوپی
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی هیستروسکوپی با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه هیستروسکوپی

پخش تلفظ کلمه افتراق با صدای shery
تلفظ صوتی افتراق
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی افتراق با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه افتراق

پخش تلفظ کلمه دژخیمان با صدای shery
تلفظ صوتی دژخیمان
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی دژخیمان با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه دژخیمان

پخش تلفظ کلمه مدلل با صدای shery
تلفظ صوتی مدلل
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی مدلل با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مدلل

پخش تلفظ کلمه مونته لوکاست با صدای shery
تلفظ صوتی مونته لوکاست
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی مونته لوکاست با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مونته لوکاست

پخش تلفظ کلمه تلفظ کلمه‌ی مصونیت با صدای shery
تلفظ صوتی تلفظ کلمه‌ی مصونیت
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی تلفظ کلمه‌ی مصونیت با صدای زن
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تلفظ کلمه‌ی مصونیت

پخش تلفظ کلمه معلوم الحال با صدای shery
تلفظ صوتی معلوم الحال
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی معلوم الحال با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه معلوم الحال

پخش تلفظ کلمه مستندنگاری با صدای shery
تلفظ صوتی مستندنگاری
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی مستندنگاری با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مستندنگاری

پخش تلفظ کلمه قساوت با صدای shery
تلفظ صوتی قساوت
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی قساوت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه قساوت

پخش تلفظ کلمه ابوالفتح با صدای shery
تلفظ صوتی ابوالفتح
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی ابوالفتح با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ابوالفتح

پخش تلفظ کلمه مشوقان با صدای shery
تلفظ صوتی مشوقان
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی مشوقان با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مشوقان

پخش تلفظ کلمه معاضدت با صدای shery
تلفظ صوتی معاضدت
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی معاضدت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه معاضدت

پخش تلفظ کلمه تهاتر با صدای shery
تلفظ صوتی تهاتر
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی تهاتر با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تهاتر

پخش تلفظ کلمه وحدانیت با صدای shery
تلفظ صوتی وحدانیت
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی وحدانیت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه وحدانیت

پخش تلفظ کلمه تشر با صدای shery
تلفظ صوتی تشر
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی تشر با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تشر

پخش تلفظ کلمه ترشح با صدای shery
تلفظ صوتی ترشح
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی ترشح با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ترشح

پخش تلفظ کلمه واهمه با صدای shery
تلفظ صوتی واهمه
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی واهمه با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه واهمه

پخش تلفظ کلمه سوءظن با صدای shery
تلفظ صوتی سوءظن
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی سوءظن با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سوءظن

پخش تلفظ کلمه برهوت با صدای shery
تلفظ صوتی برهوت
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی برهوت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه برهوت

پخش تلفظ کلمه صلابت با صدای shery
تلفظ صوتی صلابت
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی صلابت با صدای زن
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه صلابت

پخش تلفظ کلمه کرنومتر با صدای shery
تلفظ صوتی کرنومتر
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی کرنومتر با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه کرنومتر

پخش تلفظ کلمه حیض با صدای shery
تلفظ صوتی حیض
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی حیض با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه حیض

پخش تلفظ کلمه ارتعاش با صدای shery
تلفظ صوتی ارتعاش
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی ارتعاش با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ارتعاش

پخش تلفظ کلمه هوشنگ ابتهاج با صدای shery
تلفظ صوتی هوشنگ ابتهاج
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی هوشنگ ابتهاج با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه هوشنگ ابتهاج

پخش تلفظ کلمه نشوز با صدای shery
تلفظ صوتی نشوز
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی نشوز با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه نشوز

پخش تلفظ کلمه معاصر با صدای shery
تلفظ صوتی معاصر
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی معاصر با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه معاصر

پخش تلفظ کلمه اعسار با صدای shery
تلفظ صوتی اعسار
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی اعسار با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اعسار

پخش تلفظ کلمه رابعه با صدای shery
تلفظ صوتی رابعه
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی رابعه با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه رابعه

پخش تلفظ کلمه بکتاش با صدای shery
تلفظ صوتی بکتاش
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی بکتاش با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بکتاش

پخش تلفظ کلمه تبیین با صدای shery
تلفظ صوتی تبیین
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی تبیین با صدای زن
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تبیین

پخش تلفظ کلمه متوفی با صدای shery
تلفظ صوتی متوفی
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی متوفی با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه متوفی

پخش تلفظ کلمه مماس با صدای shery
تلفظ صوتی مماس
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی مماس با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مماس

پخش تلفظ کلمه غلاف با صدای shery
تلفظ صوتی غلاف
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی غلاف با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه غلاف

پخش تلفظ کلمه چپاول با صدای shery
تلفظ صوتی چپاول
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی چپاول با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه چپاول

پخش تلفظ کلمه مطلع با صدای shery
تلفظ صوتی مطلع
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی مطلع با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مطلع

پخش تلفظ کلمه متوحش با صدای shery
تلفظ صوتی متوحش
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی متوحش با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه متوحش

پخش تلفظ کلمه بیع با صدای shery
تلفظ صوتی بیع
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی بیع با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بیع

پخش تلفظ کلمه دمغ با صدای shery
تلفظ صوتی دمغ
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی دمغ با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه دمغ

پخش تلفظ کلمه نهیب با صدای shery
تلفظ صوتی نهیب
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی نهیب با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه نهیب

پخش تلفظ کلمه جدل با صدای shery
تلفظ صوتی جدل
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی جدل با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه جدل

پخش تلفظ کلمه منحوس با صدای shery
تلفظ صوتی منحوس
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی منحوس با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه منحوس

پخش تلفظ کلمه تشر با صدای shery
تلفظ صوتی تشر
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی تشر با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تشر

لیست کلمات تلفظ شده توسط shery

تازه ترین کلماتی که توسط shery تلفظ شده رو می تونید توی این صفحه ببینید و به صدای shery گوش بدید.

اگر از تلفظ های صوتی shery خوشتون اومده ، با امتیاز دادن میتونی کمک کنید افراد بیشتری به این تلفظ ها گوش بدن و از این تلفظ های صوتی به رایگان استفاده کنن.

شما هم می تونید به راحتی با ثبت نام کردن در سایت تسدا ، صدای خودتون رو ضبط کنید و به دیگران کمک کنید با تلفظ صحیح کلمات آشنا بشن .