مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

کلمات تلفظ شده توسط soroushfathi

پخش تلفظ کلمه مهریه با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی مهریه
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی مهریه با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مهریه

پخش تلفظ کلمه مستعیر با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی مستعیر
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی مستعیر با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مستعیر

پخش تلفظ کلمه معیر با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی معیر
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی معیر با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه معیر

پخش تلفظ کلمه مستودع با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی مستودع
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی مستودع با صدای مرد
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مستودع

پخش تلفظ کلمه مودع با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی مودع
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی مودع با صدای مرد
 • امتیاز 5
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مودع

پخش تلفظ کلمه هبه با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی هبه
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی هبه با صدای مرد
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه هبه

پخش تلفظ کلمه عوض با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی عوض
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی عوض با صدای مرد
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه عوض

پخش تلفظ کلمه صغر با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی صغر
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی صغر با صدای مرد
 • امتیاز 5
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه صغر

پخش تلفظ کلمه سفه با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی سفه
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی سفه با صدای مرد
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سفه

پخش تلفظ کلمه حجر با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی حجر
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی حجر با صدای مرد
 • امتیاز 7
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه حجر

پخش تلفظ کلمه فقدان با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی فقدان
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی فقدان با صدای مرد
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه فقدان

پخش تلفظ کلمه دین با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی دین
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی دین با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه دین

پخش تلفظ کلمه دیان با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی دیان
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی دیان با صدای مرد
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه دیان

پخش تلفظ کلمه مستاجر با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی مستاجر
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی مستاجر با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مستاجر

پخش تلفظ کلمه موجر با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی موجر
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی موجر با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه موجر

پخش تلفظ کلمه اقاله با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی اقاله
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی اقاله با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اقاله

پخش تلفظ کلمه وصی با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی وصی
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی وصی با صدای مرد
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه وصی

پخش تلفظ کلمه منوب عنه با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی منوب عنه
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی منوب عنه با صدای مرد
 • امتیاز 5
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه منوب عنه

پخش تلفظ کلمه قیمومت با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی قیمومت
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی قیمومت با صدای مرد
 • امتیاز 6
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه قیمومت

پخش تلفظ کلمه موصی به با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی موصی به
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی موصی به با صدای مرد
 • امتیاز 4
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه موصی به

پخش تلفظ کلمه موصی له با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی موصی له
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی موصی له با صدای مرد
 • امتیاز 4
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه موصی له

پخش تلفظ کلمه موصی با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی موصی
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی موصی با صدای مرد
 • امتیاز 8
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه موصی

پخش تلفظ کلمه ایجاب با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی ایجاب
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی ایجاب با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ایجاب

پخش تلفظ کلمه مولی علیه با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی مولی علیه
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی مولی علیه با صدای مرد
 • امتیاز 12
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مولی علیه

لیست کلمات تلفظ شده توسط soroushfathi

تازه ترین کلماتی که توسط soroushfathi تلفظ شده رو می تونید توی این صفحه ببینید و به صدای soroushfathi گوش بدید.

اگر از تلفظ های صوتی soroushfathi خوشتون اومده ، با امتیاز دادن میتونی کمک کنید افراد بیشتری به این تلفظ ها گوش بدن و از این تلفظ های صوتی به رایگان استفاده کنن.

شما هم می تونید به راحتی با ثبت نام کردن در سایت تسدا ، صدای خودتون رو ضبط کنید و به دیگران کمک کنید با تلفظ صحیح کلمات آشنا بشن .