مجموعه تلفظ صوتی کلمات فارسی

جدیدترین تلفظ ها در دسته کلمات سخت فارسی

پخش تلفظ کلمه صلابت با صدای shery
تلفظ صوتی صلابت
بیان شده توسط shery
تلفظ کلمه ی صلابت با صدای زن
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه صلابت

پخش تلفظ کلمه موقر با صدای sahand
تلفظ صوتی موقر
بیان شده توسط sahand
تلفظ کلمه ی موقر با صدای مرد
 • امتیاز 4
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه موقر

پخش تلفظ کلمه ادراک با صدای zinazina
تلفظ صوتی ادراک
بیان شده توسط zinazina
تلفظ کلمه ی ادراک با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ادراک

پخش تلفظ کلمه صلابت با صدای alimoosavi
تلفظ صوتی صلابت
بیان شده توسط alimoosavi
تلفظ کلمه ی صلابت با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه صلابت

پخش تلفظ کلمه احصاییه با صدای seda
تلفظ صوتی احصاییه
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی احصاییه با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه احصاییه

پخش تلفظ کلمه اولی الابصار با صدای seda
تلفظ صوتی اولی الابصار
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی اولی الابصار با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اولی الابصار

پخش تلفظ کلمه صلابت با صدای seda
تلفظ صوتی صلابت
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی صلابت با صدای زن
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه صلابت

پخش تلفظ کلمه سبعانه با صدای seda
تلفظ صوتی سبعانه
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی سبعانه با صدای زن
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه سبعانه

پخش تلفظ کلمه برائت با صدای seda
تلفظ صوتی برائت
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی برائت با صدای زن
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه برائت

پخش تلفظ کلمه مشروعیت کاذب با صدای hadian
تلفظ صوتی مشروعیت کاذب
بیان شده توسط hadian
تلفظ کلمه ی مشروعیت کاذب با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مشروعیت کاذب

پخش تلفظ کلمه ثواب و عقاب با صدای seda
تلفظ صوتی ثواب و عقاب
بیان شده توسط seda
تلفظ کلمه ی ثواب و عقاب با صدای زن
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ثواب و عقاب

پخش تلفظ کلمه ائتلاف با صدای saeid
تلفظ صوتی ائتلاف
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی ائتلاف با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ائتلاف

پخش تلفظ کلمه زعم با صدای saeid
تلفظ صوتی زعم
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی زعم با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه زعم

پخش تلفظ کلمه مؤلفه‌ با صدای saeid
تلفظ صوتی مؤلفه‌
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی مؤلفه‌ با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مؤلفه‌

پخش تلفظ کلمه مضاعف با صدای saeid
تلفظ صوتی مضاعف
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی مضاعف با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مضاعف

پخش تلفظ کلمه مُعید با صدای saeid
تلفظ صوتی مُعید
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی مُعید با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مُعید

پخش تلفظ کلمه جسارتا با صدای saeid
تلفظ صوتی جسارتا
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی جسارتا با صدای مرد
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه جسارتا

پخش تلفظ کلمه بصر با صدای saeid
تلفظ صوتی بصر
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی بصر با صدای مرد
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه بصر

پخش تلفظ کلمه محابا با صدای saeid
تلفظ صوتی محابا
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی محابا با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه محابا

پخش تلفظ کلمه تصدیق با صدای saeid
تلفظ صوتی تصدیق
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی تصدیق با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تصدیق

پخش تلفظ کلمه افضل با صدای saeid
تلفظ صوتی افضل
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی افضل با صدای مرد
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه افضل

پخش تلفظ کلمه افضل با صدای saeid
تلفظ صوتی افضل
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی افضل با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه افضل

پخش تلفظ کلمه مآخذ با صدای saeid
تلفظ صوتی مآخذ
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی مآخذ با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مآخذ

پخش تلفظ کلمه مستحضر با صدای janan
تلفظ صوتی مستحضر
بیان شده توسط janan
تلفظ کلمه ی مستحضر با صدای زن
 • امتیاز 4
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مستحضر

پخش تلفظ کلمه ظاهرا با صدای parmisakbari
تلفظ صوتی ظاهرا
بیان شده توسط parmisakbari
تلفظ کلمه ی ظاهرا با صدای زن
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ظاهرا

پخش تلفظ کلمه فقدان با صدای soroushfathi
تلفظ صوتی فقدان
بیان شده توسط soroushfathi
تلفظ کلمه ی فقدان با صدای مرد
 • امتیاز 3
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه فقدان

پخش تلفظ کلمه مستحضر با صدای jabbasz
تلفظ صوتی مستحضر
بیان شده توسط jabbasz
تلفظ کلمه ی مستحضر با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مستحضر

پخش تلفظ کلمه ضیق وقت با صدای saeid
تلفظ صوتی ضیق وقت
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی ضیق وقت با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه ضیق وقت

پخش تلفظ کلمه اذعان با صدای saeid
تلفظ صوتی اذعان
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی اذعان با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه اذعان

پخش تلفظ کلمه مُصّر با صدای saeid
تلفظ صوتی مُصّر
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی مُصّر با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مُصّر

پخش تلفظ کلمه نظیف با صدای saeid
تلفظ صوتی نظیف
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی نظیف با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه نظیف

پخش تلفظ کلمه مثمر ثمر با صدای saeid
تلفظ صوتی مثمر ثمر
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی مثمر ثمر با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مثمر ثمر

پخش تلفظ کلمه تعلّل با صدای saeid
تلفظ صوتی تعلّل
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی تعلّل با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه تعلّل

پخش تلفظ کلمه عاطل و باطل با صدای saeid
تلفظ صوتی عاطل و باطل
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی عاطل و باطل با صدای مرد
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه عاطل و باطل

پخش تلفظ کلمه توأم با صدای reyhane
تلفظ صوتی توأم
بیان شده توسط reyhane
تلفظ کلمه ی توأم با صدای زن
 • امتیاز 2
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه توأم

پخش تلفظ کلمه متضمن با صدای saeid
تلفظ صوتی متضمن
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی متضمن با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه متضمن

پخش تلفظ کلمه قصور با صدای saeid
تلفظ صوتی قصور
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی قصور با صدای مرد
 • امتیاز 0
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه قصور

پخش تلفظ کلمه مُصطَلِح با صدای saeid
تلفظ صوتی مُصطَلِح
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی مُصطَلِح با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مُصطَلِح

پخش تلفظ کلمه مُصطَلَح با صدای saeid
تلفظ صوتی مُصطَلَح
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی مُصطَلَح با صدای مرد
 • امتیاز -1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه مُصطَلَح

پخش تلفظ کلمه قطعاً با صدای saeid
تلفظ صوتی قطعاً
بیان شده توسط saeid
تلفظ کلمه ی قطعاً با صدای مرد
 • امتیاز 1
 • امتیاز مثبت
 • امتیاز منفی
 • دانلود فایل تلفظ صوتی کلمه قطعاً

جدیدترین تلفظ های صوتی کلمات سخت فارسی

لیست جدید ترین تلفظ های صوتی که توسط کاربران برای دسته بندی کلمات سخت فارسی ضبط شده رو می تونید ببینید و به اون ها گوش بدید. در صورت تمایل شما هم می تونید با صدای خودتون تلفظ کلمات فارسی برای دسته ی کلمات سخت فارسی ضبط کنید تا دیگران استفاده کنن و با صدای شما تلفظ صحیح کلمات فارسی رو آموزش ببینن .